Noutăți

Anunț!

          IP Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă”  din mun. Bălți  anunță concurs pentru ocuparea funcției de director  adjunct

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  adjunct al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la liceu), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

a)cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

d)copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;

e)Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

f)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;

g)cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h)copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

i) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

j) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din mun. Bălți str. Pușkin nr. 38, blocul nr. 6 et. III, 

 până la 16 august 2021, inclusiv.     

Telefoane de contact: 0231 52356.

Bibliografia concursului:

I. Acte legislative și normative în domeniu:

1.Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;

2.Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634; 

3.Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23.02.2018; 

II. Acte normative specifice domeniului funcției: 

     Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile  pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ general, „Acte normative

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *