Anunț!

          IP Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă”  din mun. Bălți  anunță concurs pentru ocuparea funcției de director  adjunct

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  adjunct al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la liceu), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

a)cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

d)copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;

e)Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

f)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;

g)cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h)copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

i) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

j) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din mun. Bălți str. Pușkin nr. 38, blocul nr. 6 et. III, 

 până la 16 august 2021, inclusiv.     

Telefoane de contact: 0231 52356.

Bibliografia concursului:

I. Acte legislative și normative în domeniu:

1.Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;

2.Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634; 

3.Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23.02.2018; 

II. Acte normative specifice domeniului funcției: 

     Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile  pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ general, „Acte normative

AVIZ! Concurs la postul de director adjunct!

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru activitatea didactică. 

            La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

IP_LTR_ICreanga_Balti_AVIZ_concurs_director-adjunct

Seminar-training pentru profesorii de limbă franceză

Marți, 16 octombrie 2018,  în incinta Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”  din Bălți a avut loc un seminar-training pentru profesorii de limbă franceză din instituţiile preuniversitare cu subiectul „Intégration des TICE dans l’enseignement des langues étrangères – échange France- Moldova”, organizat în cadrul proiectului „Francophonie et Solidarité”  în parteneriat cu Délégation départementale de Solidarité laïque du Cher. În calitate de  formator  a fost François Maurice,specialist în TIC din departamentul Cher, Franța,  așutat de coordonatorul proiectului Gerard Broussaud.  La activitate au fost prezenți peste 20 profesori din licee, colegii din Bălți  și din alte localități ale regiunii de nord a republicii. 

Simulând o lecție, unde profesorii au fost în calitate de elevi, dnul François Maurice a demonstrat diverse tehnici de dezvoltare a competențelor comunicative și pragmatice prin intermediul fișierelor audio și video. A fost un schimb de experiență util și înalt apreciat de profesori care la final și-au exprimat recunoștința, solicitând și alte activități de genul dat.

Poze de le eveniment

Dor de Eminescu 17.01.2017

Eminescu e întruparea literară a conştiinţei româneşti. Iată de ce, în fiecare an, la început de ianuarie, devenim părtaşi la nemurire, redescoperind esenţa spiritualităţii româneşti. Elevii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi şi-au dat întâlnire pe 17 ianuarie, în sala de conferinţe a bibliotecii universitare bălţene, pentru a parcurge cu sufletul înviorat file de literatură, pentru a răscoli istoria literară de la Eminescu până astăzi. Medalionul literar-muzical Dor de Eminescu a vizat stimularea şi afirmarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor, dar şi dezvoltarea interesului elevilor pentru lectura textelor eminesciene. Activitatea a îmbinat arminios muzica, arta cuvântului şi arta teatrală. Participanţii şi-au dat întâlnire, metaforic spunând, la umbra teiului eminescian şi au curtat cea mai mare iubire eminesciană, Poezia. În acelaşi context, colaboratorii bibliotecii bălţene au prezentat noile achiziţii şi cărţile rare  în materie de eminescologie. Ca semn al valorificării culturii şi literaturii române de către liceenii crengişti, domnul Boboc Marin, reprezentant al Centrului European de Formare şi Informare, a oferit în dar o colecţie inedită din creaţia poetului Mihai Eminescu. A fost o lecţie sensibilă de literatură, care ne-a demonstrat că fără Eminescu am putea rămâne mai departe înfometaţi în cultură, vorba lui Constantin Noica, o lecţie care i-a invitat pe toţi să re-trăiască dorul de adevărata poezie, dor de Eminescu.

Nimic fără efort și perseverență

Luna decembrie a adus pe ușile sălilor de studiu ale Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți câte un poster cu genericul „În această clasă se vorbește corect limba română”. Fiecare poster conține o regulă ortografică, gramaticală sau de punctuație, provocând vorbitorul de limbă română (elev, profesor, părinte) să se exprime corect, indiferent de situația de comunicare în care se află. NIMIC FĂRĂ EFORT ȘI PERSEVERENȚĂ!